Algemene voorwaarden

Vind hier onze algemene voorwaarden en regels die wij hanteren.

ARTIKEL 1 - ALGEMENE REGELS

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer: 50583158

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, en inspanningsverrichtingen van Dansschool Fresh Label Studios.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor Dansschool Fresh Label Studios werkzaam zijn.

1.4 Dansschool Fresh Label Studios heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en locaties waar les wordt gegeven, te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.5 Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken

ARTIKEL 2 - INSCHRIJVEN

2.1 Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend.

2.2 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders of voogd. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders of voogd worden ondertekend.

ARTIKEL 3 - BETALINGEN EN CONTRIBUTIE

3.1 Betaling van het contributiegeld zal door Dansschool Fresh Label Studios, de laatste week van de voorgaande maand worden afgeschreven. De contributie wordt dan betaald voor de daaropvolgende maand.

3.2 Het (eenmalige) inschrijfgeld wordt samen met het eerste contributiebedrag geïnd. Bij inschrijving halverwege de maand, zal de contributie van de lopende maand samen met de contributie van de volgende maand (en met het inschrijfgeld) worden geïncasseerd.

3.3 De kosten van het contributie verschillen per soort lidmaatschap en kunnen worden gevonden op de website www.flstudios op de pagina ‘Tarieven’.

3.4 De vastgestelde contributiegelden per maand zijn gerelateerd aan de jaarprijs.

3.5 De hoogte van het contributiegeld is gebaseerd op een jaarprijs. Dit jaarbedrag wordt voldaan in 12 delen. U betaalt daarom in vakantieperiodes hetzelfde bedrag. In tegenstelling tot de meeste dansscholen/sportverenigingen trainen wij delen van vakanties door.

3.6 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Fresh Label Studios daartoe aanleiding geeft, zijn wij bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan Fresh Label Studios uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

3.7 Als er een lidmaatschap is afgesloten bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens Dansschool Fresh Label Studios. Indien er geen lidmaatschap kan worden afgeschreven of wanneer er een terugboeking plaatsvindt heeft de afnemer een informatieplicht. Hij/zij behoort de dansschool in te lichten over eventuele onregelmatigheden.

3.8 Dansschool Fresh Label Studios is gemachtigd eenmaal per jaar de contributiegelden te verhogen.

3.9 Indien een lidmaatschap/kostenpost niet kan worden geïncasseerd stuurt Fresh Label Studios een kosteloze herinneringsmail. Vervolgens zal het openstaande bedrag bij de daaropvolgende maand bovenop de maandelijkse kosten worden geïncasseerd. Wanneer deze opnieuw niet voldoet of er niet wordt ingegaan op bovengenoemd contact zijn wij gemachtigd een incassobureau in te schakelen.

3.10 Dansschool Fresh Label Studios heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer of wanbetaling een extern incassobureau in te schakelen.

ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

4.2 Dansschool Fresh Label Studios is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen. Sporten bij Fresh Label Studios is te allen tijde op eigen risico.

4.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Dansschool Fresh Label Studios zal in rekening worden gebracht.

4.4 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

ARTIKEL 5 - OVERMACHT

5.1 In geval van overmacht is Dansschool Fresh Label Studios niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

5.2 Bij minder dan drie deelnemende leerlingen is Dansschool Fresh Label Studios bevoegd de les af te zeggen.

5.3 Bij temperaturen hoger dan dertig (30) graden is Dansschool Fresh Label Studios bevoegd de les af te zeggen.

ARTIKEL 6 - Beëindigen of Wijziging lidmaatschap

6.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap ná de eerste (1e) van de maand geldt een opzegtermijn van één maand. Bijvoorbeeld; bij een opzegging op 17 januari zal enkel nog voor februari geïncasseerd worden.

6.2 Het beëindigen of wijzigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar info@flstudios.nl waarin aangegeven het lidnummer, de les vorm en reden voor beëindiging van het lidmaatschap

ARTIKEL 7 - PRIVACYREGLEMENT

7.1 Dansschool Fresh Label Studios verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:
Persoonsgegevens:

– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mail-adres

Financieel:
– Rekeningnummer en daarbij behorende gegevens

– NAW-gegevens

7.2 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via info@flstudios.nl